Příležitost dělá(t) zaměstnance

Loga

Poskytovatel podpory de minimis Úřad práce České republiky poskytl DS Krnov mzdový příspěvek na vytvořená pracovní místa pracovníků v sociálních službách a pomocné kuchařky na dobu od 1.3.2015 do 31.8.2015. Jedná se o projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“, který podporuje nezaměstnané ze sociálně znevýhodněného prostředí.

POPIS PROJEKTU

Projekt svou náplní přímo podporuje činnosti zaměřené na pomoc se zařazením do pracovního poměru osob, které žijí ve vyloučených lokalitách. Ve vymezených problémových obytných zónách Moravskoslezského kraje žije vysoký počet obyvatel produktivního věku, kteří vykazují charakteristiky sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi. Prostředí, ve kterém tyto osoby žijí, pro ně představují jak vnější, tak vnitřní bariéry na cestě jejich dalšího rozvoje a integrace do pracovního procesu.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytipovat vhodné uchazeče splňující podmínky cílové skupiny, podpořit je v dalším rozvoji prostřednictvím individuálního přístupu, motivačních aktivit, poradenství, profesního vzdělávání, terénní asistence a integrovat je do pracovního procesu. Základním principem projektu je poskytnutí intenzivní individuální pomoci jak jednotlivcům, tak celým rodinám žijícím ve znevýhodněném prostředí sociálně vyloučených lokalit a zabezpečení komplexních služeb vedoucích k získání zaměstnání a podpoře pracovních míst. Nedílnou součástí projektu je terénní práce zajištěná odbornými pracovníky nevládních neziskových organizací, kteří mají znalosti o potřebách osob žijících v daných oblastech s cílem odstranit bariéry bránící vstupu do zaměstnání a zejména formou osobní konzultace přispět k řešení problémů a motivovat ke vzdělání.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidováni na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Jedná se o osoby, které jsou sociálním vyloučením již postiženy nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženy. Stigmatizace prostředím, v němž tito lidé žijí, má vliv na jejich ztížené postavení na trhu práce.

Projekt je určen celkem 215 osobám cílové skupiny.

top