Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov pro seniory Krnov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Krnov

Základní účel zřízení: X
Hlavní činnost: X

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek
X

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Rooseveltova 2141/51,
Krnov 794 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Rooseveltova 2141/51,
Krnov 794 01

4.3 Úřední hodiny

Pondělí X X
Úterý X X
Středa X X
Čtvrtek X X
Pátek X X

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 554 684 611

4.5 Adresa internetové stránky

X

4.6 Adresa podatelny

X
X
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna: X
Další elektronické adresy: X

4.8 Datová schránka

8irkisg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: X

6. IČO

X

7. DIČ

X

8. Dokumenty

Dokumenty ke stažení

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: X
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): X
Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: X
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: X

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí X, v případě X nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací X, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí

informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době Domov pro seniory Krnov, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č.
106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

● V roce X nebyly žádné informace požadovány.
top