Poslání

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný život osobám s demencí, které pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou schopny  samy, s pomocí rodiny, nebo jiných forem sociální služby, žít v přirozeném prostředí. Vzhledem ke svým specifickým potřebám potřebují dohled, podporu a pomoc druhé osoby při výkonu běžných  denních činností.

 

Cíle poskytované služby

  • Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní péčí
  • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
  • Podporovat kognitivní funkce klienta

 

Zásady poskytované služby

  • Lidský přístup a vztah ke klientům
  • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
  • Zaměření na celkový obraz jedince - uspokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí včetně respektování jeho volby
  • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

 

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

  • mladší senioři (65 – 80let)
  • starší senioři (nad 80let)

Okruh osob, kterým je služba určena

  • Osobám s Alzheimerovou chorobou
  • Osobám s ostatními typy demence
  • Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním
  • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob, kterým není služba určena

  • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami

Kapacita pobytové služby DZR je 35 míst.

 

Důvody pro neposkytunutí sociální služby

  • Kapacita pobytové služby je naplněna
  • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
  • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DZR a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.